HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

trai tu lap 2020
2 photos | 422 view

+ Xem tất cả

Báo cáo tháng 9/2011

®éi tntp hå chÝ minh

liªn ®éi nguyÔn b¸ ngäc               QuËn Lª Ch©n, ngµy…th¸ng...n¨m 2011

     ***

          Sè:  01/ BC-L§

                                                       

B¸o c¸o

KÕt qu¶ c«ng t¸c ®éi vµ phong trµo thiÕu nhi th¸ng 8+9

KÕ ho¹ch c«ng t¸c th¸ng10/2011

 

I/ KÕt qu¶ ho¹t ®éng:

1. Ch­¬ng trình “ Tù hµo truyÒn thèng – TiÕp b­íc cha anh”:

- Liªn ®éi ®· tÝch cùc tuyªn truÒn häc sinh thùc hiÖn tèt 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y, nãi lêi hay lµm viÖc tèt, Häc sinh toµn liªn ®éi ®­îc häc tËp néi quy, quy ®inh cña nhµ tr­êng.

100% häc sinh ®· ®­îc häc tËp néi quy quy ®Þnh cña nhµ tr­êng, tËp h¸t c¸c bµi h¸t tËp thÓ, t×m hiÓu vÒ tÊm g­¬ng Anh hïng thiÕu niªn NguyÔn B¸ Ngäc.

Thông tin chi tiết
Tên file:
Báo cáo tháng 9/2011
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Tạ Hữu Tiến (tatien705@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
KHO TƯ LIỆU » Đội TNTP Hồ Chí Minh
Gửi lên:
21/10/2011 18:05
Cập nhật:
21/10/2011 18:05
Người gửi:
admin
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
33.50 KB
Đã xem:
1234
Đã tải về:
14
Đã thảo luận:
0
Tải về
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File