HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

trai tu lap 2020
2 photos | 422 view

+ Xem tất cả

Bo de trac nghiem danh cho GV-TPT Doi

Thứ hai - 09/04/2012 10:16
Bộ đề trắc nghiệm dành cho GV-TPT Đội
Trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai

Trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Bộ môn công tác Đội dành cho TPT Đội

Bộ đề 1:

Câu 1: Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

A.   Là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

B.   Là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách.

C.   Là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách.

D.   Là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách.

Câu 2: Đội TNTP Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động:

A.   Trong nhà trường và ở địa bàn dân cư.

B.   Trong nhà trường, trong các nhà thiếu nhi.

C.   Trong nhà trường, trong các nhà thiếu nhi, ở địa bàn dân cư và các địa điểm sinh hoạt chung của thiếu nhi.

D.   Ở tất cả mọi nơi.

Câu 3: Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm mấy cấp? Là những cấp nào?

A.   Gồm 4 cấp: xã, phường, thị trấn, tỉnh.

B.   Gồm 4 cấp: xã, huyện, tỉnh, trung ương.

C.   Gồm 4 cấp: trường, quận (huyện), tỉnh (thành phố), trung ương.

D.   Gồm 4 cấp: trường, xã (phường), tỉnh (thành phố), trung ương.

Câu 4: Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:

A.   Tự nguyện, tự quản.

B.   Tự nguyện, tự quản, tự do.

C.   Tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của phụ trách Đội.

D.   Tự nguyện, tự quản có sự lãnh đạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Câu 5: Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội là:

A.   4 năm 2 lần.

B.   3 năm 2 lần.

C.   2 năm 1 lần.

D.   1 năm 1 lần.

Câu 6: Việc thành lập các chi đội, liên đội trong nhà trường hoặc ở địa bàn dân cư do:

A.   Giáo viên Tổng phụ trách Đội quyết định.

B.   Ban Giám hiệu nhà trường quyết định.

C.   Cấp bộ Đoàn hoặc Hội đồng Đội thành phố quyết định.

D.   Cấp bộ Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp xã quyết định.

Câu 7: Chi đội được thành lập khi có từ:

A.   2 đội viên trở lên.

B.   3 đội viên trở lên.

C.   4 đội viên trở lên.

D.   5 đội viên trở lên.

Câu 8: Mỗi Sao nhi đồng có số lượng tối thiểu bao nhiêu em?

A.   5 em.

B.   7 em.

C.   9 em.

D.   10 em.

Câu 9: Điều kiện để thiếu nhi Việt Nam được kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh:

A.   Từ 9 đến 15 tuổi, thừa nhận Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, được quá nửa số đội viên trong chi đội đồng ý.

B.   Từ 9 đến 15 tuổi, thừa nhận Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, tự nguyện xin vào Đội TNTP Hồ Chí Minh và được 2/3 số đội viên trong chi đội đồng ý.

C.   Từ 9 đến 15 tuổi, thừa nhận Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, tự nguyện xin vào Đội TNTP Hồ Chí Minh và được quá nửa số đội viên trong chi đội đồng ý.

D.   Từ 9 đến 15 tuổi, thừa nhận Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, tự nguyện xin vào Đội TNTP Hồ Chí Minh và được quá 1/3 số đội viên trong chi đội đồng ý.

Câu 10: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi năm 2008 gồm bao nhiêu chương, điều?

A.   6 chương 17 điều.

B.   6 chương 19 điều.

C.   7 chương 17 điều.

D.   7 chương 19 điều.

Câu 11: Tính chất của Đội TNTP Hồ Chí Minh:

A.   Tính quần chúng, tính chính trị, tính giáo dục, tính dân chủ.

B.   Tính quần chúng, tính cách mạng, tính giáo dục, tính tự nguyện, tự quản.

C.   Tính quần chúng, tính chính trị, tính giáo dục.

D.   Tính chính trị, tính giáo dục, tính tự nguyện, tự quản.

Câu 12: Đội viên TNTP Hồ Chí Minh có bao nhiêu quyền và nhiệm vụ?

A. 3 quyền và 3 nhiệm vụ.

B. 3 quyền 4 nhiệm vụ.

C. 4 quyền 3 nhiệm vụ

D. 4 quyền 4 nhiệm vụ.

Câu 13: Liên Đội được thành lập khi có từ bao nhiêu chi đội trở lên?

A.   2 chi đội trở lên.

B.   3 chi đội trở lên.

C.   4 chi đội trở lên.

D.   5 chi đội trở lên.

Câu 14: Các biểu trưng của Đội:

A.   Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng, Đội ca, Khẩu hiệu Đội.

B.   Cờ Đội, Đội ca, Khẩu hiệu Đội, Khăn quàng.

C.   Cờ Đội, Đội ca, Khẩu hiệu Đội, Khăn quàng, Trống Đội.

D.   Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Đội ca, Khẩu hiệu Đội, Khăn quàng, Trống Đội.

Câu 15: Theo Nghi thức đội, các loại sổ của Đội gồm:

A.   Sổ Nhi đồng, Sổ chi Đội, Sổ Liên Đội, Sổ truyền thống.

B.   Sổ Nhi đồng, Sổ chi Đội, Sổ Liên Đội, Sổ truyền thống, Sổ phát thanh măng non.

C.   Sổ Nhi đồng, Sổ chi Đội, Sổ Liên Đội, Sổ truyền thống, Sổ Tổng phụ trách Đội.

D.   Sổ Nhi đồng, Sổ chi Đội, Sổ Liên Đội, Sổ truyền thống, Sổ Tổng phụ trách Đội, Sổ phát thanh măng non.

Câu 16: Có bao nhiêu yêu cầu đối với Đội viên? Là những yêu cầu nào?

A.   7 yêu cầu, gồm:

- Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca;

-  Hô đáp khẩu hiệu Đội;

-   Tháo thắt khăn quàng đỏ;

-   Chào kiểu Đội viên;

-  Thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ và di động;

-   Thực hiện động tác cầm cờ, giương cờ, vác cờ;

-  Biết 3 bài trống của Đội.

B.   7 yêu cầu, gồm:

-   Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống, sinh hoạt tập thể của Đội;

-  Hô đáp khẩu hiệu Đội;

-   Tháo, thắt khăn quàng đỏ;

-   Chào kiểu Đội viên;

-  Thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ và di động;

-   Thực hiện động tác cầm cờ, giương cờ, vác cờ;

-  Biết 3 bài trống của Đội.

C.   7 yêu cầu, gồm:

-   Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống, sinh hoạt tập thể của Đội;

-   Hô đáp khẩu hiệu Đội;

-   Tháo, thắt khăn quàng đỏ;

-   Chào kiểu Đội viên;

-   Thực hiện động tác cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ;

- Thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ và di động, các động tác trong đội hình, đội ngũ và nghi lễ của Đội;

 

-   Biết đánh 3 bài trống của Đội.

D.   7 yêu cầu, gồm:

-   Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống, sinh hoạt tập thể của Đội;

-         Hô đáp khẩu hiệu Đội;

-   Tháo, thắt khăn quàng đỏ;

-   Chào kiểu Đội viên;

-   Thực hiện động tác cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ;

-    Thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ và di động, các động tác trong đội hình, đội ngũ và nghi lễ của Đội;

 

-         Biết 3 bài trống của Đội.

 

 

 

Câu 17: Cho biết cấp hiệu chỉ huy của cấp nào:

A.   Liên Đội trưởng;

B.   Liên Đội phó;

C.   Chi Đội trưởng;

D.   Chi đội phó.

Câu 18: Nghi lễ của Đội bao gồm:

A.   Lễ chào cờ, Diễu hành, duyệt Đội, Kết nạp Đội viên, Công nhận chi đội, Trưởng thành Đội, Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ.

B.   Lễ chào cờ, Diễu hành, duyệt Đội, Kết nạp Đội viên, Công nhận chi đội, Trưởng thành Đội, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.

C.   Lễ chào cờ, Kết nạp Đội viên, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, Trưởng thành Đội, Kết nạp Đoàn viên.

D.   Lễ chào cờ, Diễu hành, duyệt Đội, Kết nạp Đội viên, Công nhận chi đội, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, Hội khỏe Phù Đổng.

Câu 19: Có bao nhiêu động tác cá nhân tại chỗ?

A.   5

B.   6

C.   7

D.   8

Câu 20: Có bao nhiêu động tác cá nhân di động?

A.   5

B.   6

C.   7

D.   8

Câu 21: Khẩu lệnh “Nghiêm! Nhìn trước thẳng” dùng để chỉnh đốn đội hình nào?

A.   Liên Đội hàng dọc.

B.   Chi đội hàng dọc.

C.   Phân đội hàng dọc.

D.   Phân đội hàng ngang.

Câu 22: Khẩu lệnh điểm số nào dùng để điểm số toàn chi đội:

A.   Nghiêm! Chi đội điểm số, báo cáo!

B.   Nghiêm! Chi đội điểm số!

C.   Nghiêm! Phân đội điểm số, báo cáo!

D.   Nghiêm! Các phân đội điểm số, báo cáo, nghỉ!

Câu 23: Thứ tự tập hợp trong phân đội hàng dọc:

A.   Phân đội trưởng, phân đội phó, các đội viên thứ tự xếp hàng từ cao xuống thấp.

B.   Phân đội trưởng, phân đội phó, các đội viên thứ tự xếp hàng từ thấp đến cao.

C.   Phân đội trưởng, các đội viên thứ tự xếp hàng từ thấp đến cao, phân đội phó đứng cuối hàng.

D.   Phân đội trưởng, các đội viên thứ tự xếp hàng từ cao xuống thấp, phân đội phó đứng cuối hàng.

Câu 24: Ở đội hình tĩnh tại, chi đội trưởng đứng ở vị trí nào?

A.   Đứng trước phân đội trưởng phân đội 1.

B.   Đứng trước đội hình chi đội.

C.   Đứng bên phải phân đội trưởng phân đội 1.

D.   Đứng bên trái phân đội trưởng phân đội 1.

Câu 25: Đội viên chỉ được giơ tay chào kiểu Đội viên khi nào?

A.   Mặc đồng phục nhà trường.

B.   Đeo khăn quàng hoặc đeo huy hiệu Đội.

C.   Mặc trang phục của đội nghi thức.

D.   Khi đi diễu hành.

Câu 26: Khẩu lệnh “Cự ly rộng (hẹp), chỉnh đốn đội ngũ” dùng cho đội hình nào?

A.   Đội hình hàng dọc.

B.   Đội hình hàng ngang.

C.   Đội hình chữ U.

D.    Đội hình vòng tròn.

Câu 27: Cách đếm nhịp sau đây là của bài trống nào?

1 12345 / 1 12345 67 / 123 12345 / 123456789 /

121 / 121/ 123 1234567 / 123456789.

A.   Trống hành tiến.

B.   Trống chào mừng.

C.   Trống Đội ca.

D.   Trống Quốc ca.

 

Câu 28: Thứ tự tập hợp trong chi đội hàng dọc:

A.   Phân đội 1 làm chuẩn, các phân đội khác (theo thứ tự) đứng bên trái phân đội 1.

B.   Phân đội 1 làm chuẩn, các phân đội khác (theo thứ tự) đứng bên phải phân đội 1.

C.   Các phân đội xếp hàng dọc, phân đội 1 làm chuẩn, các phân đội khác (theo thứ tự) đứng bên trái phân đội 1.

D.   Các phân đội xếp hàng dọc, phân đội 1 làm chuẩn, các phân đội khác (theo thứ tự) đứng bên phải phân đội 1.

Câu 29: Nội dung của chương trình “Rèn luyện phụ trách” gồm:

A. Những quan điểm cơ bản về bảo vệ chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Hiểu biết về kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội; Hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý thiếu niên, nhi đồng.

B. Những quan điểm cơ bản về bảo vệ chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Hiểu biết về kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội; Hiểu biết về văn hóa xã hội.

C. Hiểu biết về kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội; Hiểu biết về văn hóa xã hội; Hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý thiếu niên nhi đồng.

D. Những quan điểm cơ bản về bảo vệ chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh; Hiểu biết về văn hóa xã hội; Hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý thiếu niên, nhi đồng; Hiểu biết về kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội.

Câu 30: Chương trình Rèn luyện Đội viên do Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng hướng dẫn có bao nhiêu chuyên hiệu?

A.   3

B.   5

C.   7

D.   9

Câu 31: Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển là ngày nào?

A.   23/9

B.   23/10

C.   23/11

D.   23/12

Câu 32: Đảo nào được coi là “Đảo Thanh niên” đầu tiên của nước ta?

A.   Bạch Long Vĩ

B.   Cô Tô

C.   Cồn Cỏ

D.   Trường Sa

Câu 33: Vị trí, vai trò của Giáo viên – Tổng phụ trách Đội là:

A.               Là nhà giáo dục, là nguồn bổ sung nhân lực cho đội ngũ lãnh đạo trường học, quản lý giáo dục.

B.               Là nhà giáo dục, là cán bộ chính trị - xã hội, là nhà tổ chức quản lý, là nguồn bổ sung nhân lực cho đội ngũ lãnh đạo trường học, quản lý giáo dục và chuyên trách công tác Đội các cấp.

C.               Là nhà giáo dục, là cán bộ chính trị - xã hội, là nhà tổ chức quản lý.

D.               Là nhà giáo dục, là cán bộ chính trị - xã hội, là nguồn bổ sung nhân lực cho đội ngũ lãnh đạo trường học, quản lý giáo dục và chuyên trách công tác Đội các cấp.

Câu 34: Nhiệm vụ của giáo viên Tổng phụ trách Đội:

A.              Xây dựng đội ngũ phụ trách chi đội và phụ trách nhi đồng; Tham mưu cho chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường về công tác Đội; Điều hành lực lượng giáo viên các bộ môn phục vụ công tác Đội.

B.               Xây dựng đội ngũ phụ trách chi đội và phụ trách nhi đồng; Tổ chức, chỉ đạo hoạt động toàn diện của Đội trên cơ sở phát huy thực sự vai trò tự quản của Đội.

C.               Xây dựng đội ngũ phụ trách chi đội và phụ trách nhi đồng; Điều hành lực lượng giáo viên các bộ môn phục vụ công tác Đội.

D.              Xây dựng đội ngũ phụ trách chi đội và phụ trách nhi đồng; Tổ chức, chỉ đạo hoạt động toàn diện của Đội trên cơ sở phát huy thực sự vai trò tự quản của Đội; Tham mưu cho chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường về công tác Đội;

Câu 35: Người Giáo viên Tổng phụ trách Đội cần rèn luyện những phẩm chất, năng lực nào?

A.               Đạo đức tốt, ưa thích hoạt động chính trị; Có năng lực sư phạm và chỉ đạo hoạt động Đội; Nắm vững nghiệp vụ và phương pháp công tác Đội.

B.               Đạo đức tốt; Có năng lực sư phạm, năng lực tổ chức và chỉ đạo hoạt động Đội; Nắm vững nghiệp vụ và phương pháp công tác Đội.

C.               Đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng; Có lòng yêu trẻ, ưa thích hoạt động chính trị; Có năng lực sư phạm, năng lực tổ chức và chỉ đạo hoạt động Đội; Nắm vững nghiệp vụ và phương pháp công tác Đội.

D.               Có lòng yêu trẻ, ưa thích hoạt động chính trị; Có năng lực sư phạm, năng lực tổ chức và chỉ đạo hoạt động Đội; Nắm vững nghiệp vụ và phương pháp công tác Đội.

Câu 36: Năm 2012 là năm diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ mấy?

A.   10

B.   11

C.   12

D.   13.

Câu 37: Tờ báo thân thiết của mỗi Đội viên – Báo Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập năm bao nhiêu, ai là Tổng Biên tập đầu tiên của tờ báo đó?

A.   1952; Nhạc sĩ Phong Nhã

B.   1952; Nhạc sĩ Phạm Tuyên

C.   1954; Nhạc sĩ Phong Nhã

D.   1954; Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu

Câu 38: Phong trào “Kế hoạch nhỏ” xuất hiện theo sáng kiến của thiếu nhi tỉnh (thành phố) nào và ngày nào là ngày chính thức ra đời phòng trào “Kế hoạch nhỏ”?

A.   Tỉnh Hà Tây và thành phố Hải Phòng; ra đời ngày 19/5/1958

B.   Tỉnh Hà Tây và Sơn Tây; ra đời ngày 19/5/1958

C.   Thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng; ra đời ngày 02/12/1958

D.   Tỉnh Sơn Tây và thành phố Hải Phòng; ra đời ngày 02/12/1958

Câu 39: Theo công ước quốc tế thì trẻ em có bao nhiêu nhóm quyền cơ bản ?

A.   4

B.   5

C.   6

D.   7

Câu 40: Biểu hiện nào thể hiện trách nhiệm của gia đình, nhà nước và xã hội thực hiện quyền của trẻ em:

A.   Cha mẹ hoặc người đỡ đầu không tạo điều kiện cho sự phát triển của con em.

B.   Trẻ mồ côi không ai chăm sóc nuôi dưỡng.

C.   Bố mẹ không cho con đến trường mà bắt đi làm khi mới 14 tuổi.

D.   Nhà nước và xã hội tạo điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em.

Câu 41: Nhà trường nên “Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh” như thế nào?

A. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động tích cực của học sinh.

B. Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi của học sinh.

C. Tổ chức các hoạt động lớn, hoành tráng, kinh phí đầu tư nhiều.

D. A và B đều đúng.

Câu 42: Làm thế nào để “Rèn luyện kỹ năng sống” nhằm góp phần xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực ”  ?

A. Rèn kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kĩ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm.

B. Rèn luyện sức khoẻ và ý thức bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác.

C. Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hoá, chung sống hoà bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội

D.  Cả 3 việc làm trên.

Bộ đề 2:

1. Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là:

A. Là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường.

B. Là đội dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

C. Là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi.

D. Cả 3 phương án trên.

          2. Nghi lễ của Đội gồm:

A. Lễ chào cờ, Diễu hành, Duyệt Đội, Kết nạp đội viên, Công nhận chi đội, Trưởng thành đội viên, Thành lập Liên đội tạm thời, Đại hội Đội, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.

B. Lễ chào cờ, Diễu hành, Duyệt Đội, Kết nạp đội viên, Công nhận chi đội, Trưởng thành đội viên, Thành lập Liên đội tạm thời, Đại hội Đội, Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ.

C. Lễ chào cờ, Diễu hành, Duyệt Đội, Kết nạp đội viên, Công nhận chi đội, Trưởng thành đội viên, Hội khỏe Phù Đổng, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.

                   Đáp án: A

          3. Nhiệm vụ của người đội viên là:

A. Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội và chương trình Rèn luyện đội viên.

B. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên Đoàn TNCS HCM.

C. Làm gương tốt cho thiếu niên nhi đồng, giúp đỡ thiếu niên nhi đồng trờ thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.

D. Cả 3 phương án trên.

Đáp án: D

          4. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh bao gồm:

A. Những vấn đề chung về Đội TNTP Hồ Chí Minh, 7 chương

B. Các vấn đề cơ bản và 7 chương, 19 điều.

C. Những vấn đề chung về Đội TNTP Hồ Chí Minh, 7 chương, 19 điều.

                   Đáp án: C

          5. Khăn quàng đỏ có kích thước tối thiểu là:

A. Đường cao: 0,5m;      Cạnh đáy: 1,2m.

B. Đường cao 0,25m;     Cạnh đáy: 1,00m.

C. Đường cao: 0,25m;    Cạnh đáy 1,2m.

          Đáp án: B

          6. Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm:

A. Cơ sở, Quận(Huyện), Thành phố(Tỉnh), Trung ương.

B. Cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương.

C. Trường, Phường(Xã), Quận(Huyện), Thành phố(Tỉnh), Trung ương.

                   Đáp án: B

          7. Tính chất của Đội TNTP Hồ Chí Minh:

A. Tính chính trị (cách mạng).

B. Tính quần chúng.

C. Tính giáo dục.

D. Cả 3 phương án trên.

          Đáp án: D

          8. Phân đội trưởng, phân đội phó do ai bầu ra:

A. Đội viên trong toàn chi đội.

B. Do đội viên bầu ra tại Đại hội chi đội.

C. Tập thể đội viên trong toàn phân đội.

          Đáp án: C

9. Đồng phục của đội viên là:

A. Áo sơ mi màu trắng, quần âu hoặc váy (đối với nữ) màu sẫm viền đỏ, đi giày hoặc dép có quai hậu.

B. Áo sơ mi màu trắng, quần âu hoặc váy (đối với nữ) màu sẫm, đi giày hoặc dép có quai hậu.

C. Áo sơ mi màu trắng, quần âu hoặc váy (đối với nữ) màu sẫm, mũ ca lô màu trắng, đi giày bata màu trắng.

          Đáp án: B

11. Theo nghi thức và hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, mỗi liên đội có ít nhất 1 bộ trống gồm:

A. 1 trống cái và ít nhất 2 trống con, 1 kèn nếu có điều kiện.

B. 1 trống cái và ít nhất 3 trống con, 1 kèn nếu có điều kiện.

C. 1 trống cái và ít nhất 4 trống con, 1 kèn nếu có điều kiện.

D. Tùy vào điều kiện thực tế của từng đơn vị.

          Đáp án: A

          12. Việc sửa đổi Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh do cấp nào quyết định?

A. Do Hội đồng Đội Trung ương quyết định.

B. Do Đại hội Đoàn toàn quốc quyết định.

C. Do Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định.

Đáp án: C

          13. Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:

A. Tự nguyện, tự quản

B. Tụ do, có sự hướng dẫn của Phụ trách Đội

C. Tự nguyện, có sự hướng dẫn của Phụ trách Đội

D. Tự nguyện, tự quản, có sự hướng dẫn của phụ trách Đội

                   Đáp án: D

14. Đội ngũ vận động gồm

A. Đội ngũ sang phải, sang trái, đi đều

B. Đội ngũ đi đều, chạy đều.

C. Đội ngũ sang phải, sang trái, đi đều, chạy đều.

          Đáp án: B

15. Cấp hiệu chỉ huy dành cho Chi đội trưởng có ký hiệu là:

A. Hai sao, ba vạch.

B. Hai sao, một vạch.

C. Hai sao, hai vạch.

D. Một sao, hai vạch.

          Đáp án: C

          16. Khi gắn cấp hiệu chỉ huy cho Ban chỉ huy Liên đội hoặc chi đội, phải gắn ở vị trí nào?

A. Gắn ở tay áo trái, dưới cầu vai 5cm.

B. Gắn ở tay áo phải, dưới cầu vai 5 cm.

C. Gắn ở tay áo trái, trên cầu vai 5cm.

          Đáp án: A

     17. Động tác chỉ định đội hình của chỉ huy đối với đội hình hàng dọc là:

A. Tay trái giơ thẳng lên cao, các ngón tay khép kín, lòng bàn tay hướng về phía thân người.

B. Tay trái giơ sang ngang tạo với thân người 1 góc 900, các ngón tay khép kín, lòng bàn tay úp xuống.

C. Hai tay vòng lên đầu, bàn tay mở, các ngón tay khép kín, lòng bàn tay úp xuống, ngón giữa 2 bàn tay chạm vào nhau.

          Đáp án: A

          18. Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập tại huyện nào của tỉnh Cao Bằng?

A. Huyện Bảo Lâm.

B. Huyện Trùng Khánh.

C. Huyện Hòa Quảng.

D. Huyện Hà Quảng.

Đáp án: D

          19. Theo quy định của Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, có mấy hình thức tổ chức Lễ chào cờ?

A. 1 hình thức.

B. 2 hình thức.

C. 3 hình thức.

D. 4 hình thức.

          Đáp án: C

          20. Việc thành lập các chi đội, liên đội trong nhà trường hoặc ở địa bàn dân cư do cấp nào quyết định?

A. Do cấp bộ Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp xã quyết định.

B. Do Ủy ban nhân dân xã quyết định.

C. Do Phòng Giáo dục tại địa phương quyết định.

D. Do cấp bộ Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp huyện quyết định.

          Đáp án: A

21. Các biểu trưng của Đội gồm:

A. Khăn quàng đỏ, cấp hiệu chỉ huy, Đội ca, Huy hiệu măng non, Cờ Đội.

B. Khăn quàng đỏ, khẩu hiệu Đội, Đội ca, Huy hiệu Đội, Cờ Đội.

C. Khăn quàng đỏ, cấp hiệu chỉ huy, Đội ca, Trống Đội, Cờ Đội.

D. Khăn quàng đỏ, cấp hiệu chỉ huy, Cờ Đội, Đội ca, Quốc ca.

          Đáp án: B

          22. Theo Điều lệ Đội TNTP Hồ CHí Minh, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của đội viên là:

A. 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

B. Con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt.

C. Trở thành đoàn viên tốt, công dân tốt.

D. Chăm ngoan, học giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

          Đáp án: A

          23. Khẩu lệnh “Nghiêm! Nhìn trước thẳng!”sử dụng cho đội hình nào:

A. Chi đội hàng dọc.

B. Chi đội hàng ngang.

C. Phân đội hàng dọc.

D. Phân đội hàng ngang.

          Đáp án: C

 

24. Trong Lễ kết nạp đội viên mới tại chi đội, số đội viên mới được kết nạp mỗi lần là bao nhiêu:

A. Không quá 10 đội viên.

B. Không quá 15 đội viên.

C. Không quá 20 đội viên.

D. Không giới hạn số lượng đội viên tại buổi lễ kết nạp.

Đáp án: B

25. Loại đội hình nào được dùng khi tổ chức nghe nói chuyện, lễ duyệt Đội, lễ chào cờ, tập hợp báo cáo toàn liên đội…

A. Đội hình hàng ngang.

B. Đội hình hàng dọc.

C. Đội hình chữ U.

D. Đội hình vòng tròn.

Đáp án: A

26. Phong trào thi đua “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” được Bộ giáo dục - Đào tạo, Bộ Văn hóa - thể thao - du lịch và Trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp ký liên ngành và triển khai thực hiện trong đội viên cả nước vào giai đoạn nào:

 A. 2007-2012.

B. 2007-2013.

C. 2008-2013.

D. 2008-2014.

Đáp án: C

27. Tập hợp nhanh được dùng cho đội hình nào:

A. Đội hình hàng dọc, hàng ngang, vòng tròn.

B. Đội hình hàng ngang, hàng dọc, chữ U.

C. Đội hình hàng ngang, hàng dọc.

D. Đội hình chữ U, vòng tròn.

Đáp án: C

28. Để thành lập chi đội mới, cần có số lượng ít nhất bao nhiêu đội viên trở lên::

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: B

29. Phong trào “Kế hoạch nhỏ” xây dựng Nhà máy nhực Tiền Phong do thiếu nhi ở đâu khởi xướng:

A. Thiếu nhi Hải Phòng, Sơn Tây.

B. Thiếu nhi Hải Phòng.

C. Thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh

D. Thiếu nhi miền Bắc

Đáp án: A

30. Năm 2012 là năm diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ mấy:

A. Đại hội đại biểu Đoàn thành phố lần thứ 10.

B. Đại hội đại biểu Đoàn thành phố lần thứ 11.

C. Đại hội đại biểu Đoàn thành phố lần thứ 12.

Đáp án: C

Bộ đề 3

Câu 1:  Đảng CSVN đã trải qua mấy lần đổi tên?

a. 3 lần                 b. 4 lần                c. 5 lần                 d. Các câu trên đều sai

Câu 2: Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 11, thông qua vào ngày, tháng, năm nào?

a. 15/6/2004                  b. 12/8/2004                  c. 16/8/1991                   d. 26/8/1991

Câu 3: Theo luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 11 thông qua đã quy định trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là?

a. Là trẻ em có hoàn cảnh không bình thường về thể chất và tinh thần.

b. Không đủ điều kiện để thực hiện quyền cơ bản và hòa nhập với gia đình, cộng đồng.

c. Trẻ em bị bỏ rơi tự kiếm sống.

d. Câu a, b đúng.

Câu 4: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn hiện nay là ai?

a. Tôn Ngọc Hạnh                                      b. Võ Văn Thưởng

c. Nguyễn Thị Hà                              d. Nguyễn Đắc Vinh

Câu 5: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh do ai quy định?

a. Ban Bí thư TW Đoàn                    b. BCH TW Đoàn

c. HĐĐ Trung ương                                    d. Ban tổ chức TW Đoàn

Câu 6: Đại hội đồng Liên hiệp Quốc thông qua công ước quốc tế về quyền trẻ em vào ngày tháng năm nào?

a. 20/11/1989       b. 2/9/1990           c. 6/12/1989                   d. 17/10/1989

Câu 7:Là một Tổng phụ trách Đội, khi giao việc cho 1 thành viên Ban chỉ huy thực hiện công việc, đồng chí phải:

a-    Cần đảm bảo tính vừa sức, phù hợp khả năng và sở thích của người nhận nhiệm vụ.

b-    Yêu thích em đó.

c-     Xem em đó có nhiệt tình với công việc hay không?.

d-    Tất cả a, b, c  đều đúng.

Câu 8: Hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi nhi đồng là:

a-     Hoạt động vui chơi.

b-     Hoạt động giao tiếp.

c-     Hoạt động học tập.

d-     Cả 3 câu a, b, c  đúng.

Câu 9: Hình phạt trong trò chơi có tác dụng gì?

a)     Phê bình nhẹ nhàng và nhắc nhở lần sau chơi tốt hơn.

b)    Răn đe người chơi vì không chú ý nghe luật chơi.

c)     Tạo không khí nghiêm túc cho trò chơi.

d)    Tạo uy tín cho người quản trò.

Câu 10:  Ngày tháng năm sau đây 02/11/1931 là ngày hy sinh của Anh:

a.     Kim Đồng.                                   c.   Lý Tự Trọng.

b.     Lê Văn Tám.                                d.   Nguyễn Văn Trỗi.

Câu 11: Quê hương Chị Võ Thị Sáu tại :

a.     Đất đỏ – Long Điền – tỉnh Bà Rịa (cũ).

b.     Đất đỏ – Long Đất – tỉnh Vũng Tàu.

c.      Đất đỏ – Long Hải – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

d.     Đất đỏ – Long Châu – tỉnh Bà Rịa .

Câu 12:  Câu nói :         “ Đả dảo đế quốc Mỹ

                             Đả đảo Nguyễn Khánh

                             Hồ Chí Minh muôn năm” của Anh :

a.     Lê Anh Xuân                      c.   Lý Tự Trọng

b.     Nguyễn Văn Trỗi              d.   Trần Văn Ơn.

Câu 13: Thiếu nhi từ độ tuổi nào thì được kết nạp vào Đội?

a) Từ 8 đến 15 tuổi                           b) Từ 9 đến 15 tuổi

c) Từ 9 đến 14 tuổi                            d) Các câu trên đều sai

Câu 14: Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh được mang tên Bác Hồ từ ngày tháng năm nào?

a) Tháng 11/1956                              b) 15/5/1941

c) 26/03/1970.                                   d) 30/1/1970

Cau 15: Khi đứng nghiêm, hai chân tạo thành hình chữ V góc bao nhiêu độ?

a) 300                                                b) 450

c) 600                                                       d) 900

Câu 16: Cấp hiệu của Liên đội phó là

a) Một sao, hai vạch                                   b) Một sao, ba vạch

c) Hai sao, ba vạch                                               d) Hai sao, một vạch

Câu 17: Trong động tác chạy đều, khi có lệnh “đứng lại – đứng”, động lệnh đứng rơi vào chân nào?

a) Bên trái                                                   b) Bên phải

c. Các câu trên đều sai                                d. không rơi vào chân nào.

Câu 18: Tư thế, tác phong người đội viên?

a. Nhanh nhẹn, nghiêm túc                                   b. Nhanh nhẹn, dứt khoát       

c. Chuẩn xác, dứt khoát.                                       d. Câu a, c đúng

 

Câu 19: Sao nhi đồng có tối thiểu bao nhiêu em?

a. 3 em                                                        b. 4 em

c. 5 em                                                        d. 9 em.

 

Câu 20: Câu nói “ Đoàn là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng để thực hiện những chủ trương và chính sách cách mạng” là của ai?

a. Bác Hồ                                                   b. Đỗ Mười

c. Trường Chinh                                         d. Trần Phú

 

Câu 21: BCH Trung Ương Đảng đã quyết định trao cho Đội khẩu hiệu “ Vì tổ quốc XHCN, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại – sẵn sàng” vào ngày, tháng, năm nào?

a. 23/6/1970                                                         b. 23/6/1976

c. 23/6/1972                                                         d. Các câu trên đều sai.

 

Câu 22: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh là :

a-     Tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số

b-    Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

c-     Tự nguyện, tự quản    

d-    Các câu trên đều đúng.

 

Câu 23: Việt Nam là nước thứ mấy ở Châu Á tham gia ký công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em ?

a-    Nước đầu tiên     

b-    Nước thứ 2

c-     Nước thứ 3

d-    Nước thứ 10

 

Câu 24: Nước ta chính thức mang tên Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào?

a. Ngày 2/7/1976                              b. Ngày 2/7/1970

c. Ngày 2/5/1976                               d. Ngày 2/9/1975

 

Câu 25:Phong trào “Nghìn việc tốt” triển khai trong năm học 2011 – 2012 gồm bao nhiêu nội dung cơ bản:

a. 3 nội dung                                               b. 4 nội dung

c. 5 nội dung                                              d. 6 nội dung

 

Câu 26: Trong động tác quay bên phải, quay người sang bên phải một gốc bao nhiêu độ?

a. 60­­­                                                b. 90

c. 120                                                          d. 30

 

Câu 27: Khăn quàng Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh có kích thước:

a. Chiều cao 0,3m – cạnh đáy 1.2m                   b. Chiều cao 0,5m – cạnh đáy 1.5m

c. Chiều cao 0,5m – cạnh đáy 2m                        d. Chiều cao 0,25m – cạnh đáy 1m

Tổng số điểm của bài viết là: 141 trong 44 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn