Chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2018

Nhật ký ngày thứ nhất ( 22/6/2018 )
https://www.youtube.com/watch?v=d0zuQnqpczA