Chuyên đề Hát cho yêu thương

Chuyên đề Hát cho yêu thương
Tối ngày 05/6 tại tiểu đoàn 2 trung đoàn 50 đã diễn ra chuyên đề hát cho yêu thương
Dưới đây là video chương trình: