Nhật ký trại huấn luyện kỹ năng cán bộ Đoàn, Đội là học sinh năm 2015 ngày thứ 3(04/6/2015)

https://www.youtube.com/watch?v=WC4zYWfVVUc